Showroom in Katwijk

Gratis advies van tegelspecialist

Algemene voorwaarden Cerados

Artikel 1 Definities

 1. Cerados is een eenmanszaak. die zich ten doel stelt het verkopen van tegels en toebehoren, zowel online als in een showroom.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Cerados en Cerados de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Cerados en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Cerados en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende, het versturen van een monster, het bestellen en leveren van tegels, alsmede alle andere door Cerados ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: cerados.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Cerados gesloten Overeenkomsten waarbij Cerados Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Cerados overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en/of repeterende opdrachten van Klant.
 5. Cerados is gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zolang deze wijzigingen niet onredelijk bezwarend zijn voor de Klant. Cerados zal dergelijke wijzigingen uiterlijk twee (2) maanden voor inwerkingtreding bekendmaken bij Klant. Indien Klant binnen de gestelde termijn geen bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzingen, wordt Klant geacht in te stemmen met de dergelijke wijzigingen. Cerados is nimmer gehouden tot enige vergoeding en/of restitutie van reeds betaalden (licentie)kosten door Klant indien bezwaar leidt tot ontbinding.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Klant kan contact opnemen met Cerados via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Cerados zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging na aankoop via de webshop.
 3. Als Cerados een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Cerados kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Cerados dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Cerados deze schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Cerados.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Cerados zal zich inspannen Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Cerados heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Cerados de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Cerados worden doorbelast aan Klant. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cerados aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Cerados worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Cerados zijn verstrekt, heeft Cerados het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat Cerados zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Cerados hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Cerados dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Cerados en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Cerados op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Cerados en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Cerados is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Cerados goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Cerados bevoegd Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Cerados gerechtigd Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of plaatsing van de bestelling is niet mogelijk, tenzij de bestelling nog niet is verzonden.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Cerados.
 3. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.
 4. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 3. Cerados heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Voor aankopen in de showroom geldt een aanbetaling van 50%. Het resterende bedrag wordt na verzending in rekening gebracht. Dit bedrag dient Klant na ontvangst van de factuur binnen veertien (14) dagen te voldoen.
 5. De vorige bepaling geldt niet voor aankopen die worden gedaan via de webshop. Voor dergelijke aankopen geldt in beginsel geen aanbetaling maar dient het gehele bedrag voorafgaand te worden voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Betaling geschiedt via Mollie PSP, middels iDeal of bankoverschrijving.
 7. Voor bestellingen binnen Nederland vraagt Cerados 49 euro verzendkosten. Indien de bestelling meer dan 299 euro (zegge: tweehonderdvijftig euro) bedraagt zal Cerados geen verzendkosten in rekening brengen.
 8. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Cerados mede te delen.
 9. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien Cerados besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Verzending en bezorging

 1. Verzending vindt plaats vanuit verschillende locaties en door middel van vrachtvervoer.
 2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 3. De levertermijn van Cerados is afhankelijk van de bestelling.
 4. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 10 Herroeping en retournering

 1. Indien Klant een consument is, kunnen Diensten kosteloos geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van Product volledig teruggestort. Als binnen (14) dagen na (op)levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt.
 2. Na deze termijn is kosteloze retournering enkel mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt.
 3. Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Klant besluit Producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Cerados dit dan ook na te laten.
 4. Verwerkte materialen worden niet retour genomen.
 5. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering en het risico voor beschadiging komen voor rekening van Klant.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Cerados is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 3 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Cerados nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van Producten te weigeren, noch is Cerados enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. Cerados is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van Diensten van Cerados, verleent de Klant de bevoegdheid aan Cerados om, als een door Cerados ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 4. Cerados is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen en gederfde winst.
 5. Cerados is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 6. Klant vrijwaart Cerados voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met Diensten.
 7. Indien Cerados aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Cerados met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van Cerados is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Cerados niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Cerados.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Cerados, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Cerados zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Cerados, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan drie maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Cerados overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Cerados heeft gemaakt met betrekking tot Overeenkomst.

Artikel 13 Garantie

 1. Cerados biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Cerados de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Cerados te worden gemeld met inachtneming van een termijn van twee maanden na ontdekking van het defect.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade. Ook op gepolijste (hoogglans) tegels is de garantie niet van toepassing, doordat de samenstelling van het zand (o.a. quartz) in Nederland de slijtage kan versnellen.
 3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 4. Indien Cerados herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Klant.
 5. Het in de algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 14 Recht van reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Cerados te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Artikel 15 Monsters en modellen

 1. Is aan Klant een monster en/of model getoond en/of verstrekt, dan geldt dit slechts als indicatie en ter aanduiding van het materiaal. De aard van Producten brengt met zich mee dat de monsters en modellen niet behoeven te beantwoorden aan de daadwerkelijk geleverde materialen. Monsters en modellen kunnen qua tinten minimaal verschillen met het eindresultaat.
 2. De vorige bepaling is ook van toepassing op nabestellingen. Indien Klant overgaat tot een nabestelling kan Cerados niet garanderen dat deze nabestelling 100% overeenkomt met het in eerste instantie geleverde.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Cerados kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. Cerados behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Cerados van gegevens. Klant zal Cerados vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 18 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@cerados.nl of telefonisch te melden via +31 85 130 44 39.

 Artikel 19 Identiteit van Cerados

 1. Cerados is bij de KvK geregistreerd onder nummer 72298820 en draagt btw-identificatienummer NL002063626B29.
 2. Cerados is gevestigd aan Taanderstraat 18a (2222BE) te Katwijk.
 3. Cerados is per e-mail te bereiken via info@cerados.nl of telefonisch op +31 85 130 44 39.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Cerados en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen Cerados en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag.

Kan ik u ergens mee helpen?

× Hoe kan ik u helpen? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday